Tüzük

YENİLENEBİLİR ENERJİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ (EUROSOLAR TÜRKİYE)

Bölüm I

Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

Madde 1

Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Yenilenebilir Enerji Birliğ aşağıdaki maddelerde EUROSOLAR Türkiye olarak anılmıştır.

Merkez

Madde 2

EUROSOLAR Türkiye’nin merkezi İstanbul il sınırları içindedir.

Amaç

Madde 3

EUROSOLAR Türkiye’nin amacı, güneş enerjisi çağını başlatmak için çalışmaktır. Hedefi topluma ve çevreye uyumlu enerji kullanılmasını sağlamaktır. EUROSOLAR Türkiye yeryüzünde yaşamın doğal temellerinin korunmasını ve geliştirilmesini ahlaki bir sorumluluk sayar ve bu nedenle fosil yakıtlar ve nükleer enerji kullanılarak doğanın tehlikeye atılmasına karşı çıkar. Bu çerçevede:

 1. a) EUROSOLAR Türkiye küçük ve büyük ölçekli geleneksel enerji kaynaklarının güneş, rüzgâr, su ve güneş enerjisiyle üretilmiş hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilmesi yolunda çalışmalar yapar. Bu enerji türleri EUROSOLAR Türkiye’nin amacı ile uyum içinde üretilen güneş ısısı, güneşten elektrik üretimi veya başka yakıtlar olabilir. Ancak, yalnızca yenilenebilirlikleri tartışmasız olan ve doğaya herhangi bir zarar vermeyen enerji kaynakları desteklenecektir. EUROSOLAR Türkiye ayrıca güneş enerjisi çağına geçişi hızlandıracak olan enerjinin verimli kullanılması ve sakınılması çabalarını da destekler.
 2. b) EUROSOLAR Türkiye güneş enerjisinin yaygınlaşmasında özellikle politik, teknolojik ve ekonomik alanlardaki eğitim, bilimsel çalışmalar ve tanıtım görevlerini üstlenecektir. EUROSOLAR Türkiye’nin amaç ve hedefleri;
 • konferans, atölye, seminer ve sergiler düzenleyerek
 • özel amaçlı çalışma grupları oluşturarak
 • bilgi ve ilgili belge yayınlayarak
 • araştırma amaçlı fonlar vererek
 • ve amaca ulaşmak için gerekli görülen benzeri faaliyetleri destekleyerek gerçekleştirilmeye çalışılacaktır;
 1. c) EUROSOLAR Türkiye sanayileşmiş ülkelerin dünyada güneş enerjisinin yaygınlaşması konusunda özel bir sorumlulukları olduğuna ve bunun zengin-fakir ülkeler sorunlarının barışçı yollarla çözülmesi yolunda önemli olduğuna inanmaktadır.
 2. d) EUROSOLAR Türkiye güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması amacıyla tüm dünyada etkinlikte bulunmakla birlikte özellikle Türkiye’yi hedef olarak seçmiştir. EUROSOLAR Türkiye aynı amacı paylaşan ve uluslararası alanda güneş enerjilerinin yaygınlaşması hedefini güden ulusal ve uluslararası kuruluşları ve diğer uzman oluşumları destekler.
 3. e) EUROSOLAR Türkiye’nin siyasi partilerle ilişkisi yoktur. Kar amacı değil kamu ve toplum yararı güder.

Faaliyet Konuları

Madde 4

EUROSOLAR Türkiye’nin başlıca faaliyetleri şunlardır;

 1. a) Yenilenebilir enerjiyle ilgili bilimsel araştırmaları, teknik gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, hızlandırmak, yol göstermek ve desteklemek. Bu alanda dünyada en gelişmiş teknolojilerin Türkiye’de üretilmesi ve kullanılmasına katkıda bulunmak, bu konuda çalışanları bir araya getirerek teknik bilgi alışverişini sağlamak.
 2. b) Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını özendirmek.
 3. c) Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki bilgileri toplamak ve yaymak
 4. d) Konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmak bu konudaki araştırma, geliştirme ve kullanımı hızlandırmak için her türlü çalışmayı yapmak
 5. e) Avrupa’da ve Dünya’da %100 yenilenebilir enerji hedefi doğrultusunda çalışan, enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji ile ilgili kuruluşlara üye olmak ve Türkiye’yi temsil etmek.
 6. f) Bu amaçla üniversiteler, meslek kuruluşları, yerel idareler, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşları ve başka her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapmak.

Bölüm II

Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

Madde 5

Genel olarak enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiler konularıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlar ile 18 yaşını bitirmiş medeni haklardan yararlanma hakkına sahip gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunabilirler. Bireysel başvurular iki üyenin desteklemesi ve yönetim kurulunun uygun görmesiyle kabul edilebilir. Kurumsal üyeler ise Yönetim Kurulu’nun uygun görmesiyle kabul edilebilir.

Üyelik Türleri

Madde 6

 1. a) Kurum üyeliği: EUROSOLAR Türkiye’nin amaçlarını benimseyen kurum ve kuruluşlar üyelik başvurusunda bulunmaları durumunda yönetim kurulu tarafından kurum üyeliğine kabul edilebilirler. Kurum üyeleri genel kurulda bir oyla temsil edilirler.
 2. b) Bireysel üyelik: EUROSOLAR Türkiye’nin amaçlarını benimseyen gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunmaları durumunda yönetim kurulu tarafından bireysel üyeliğe kabul edilebilirler. Bireysel üyeler genel kurulda bir oy ile temsil edilirler.

Üyelik İşlemleri

Madde 7

Üyelik işlemleri aşağıdaki gibi yürütülür:

 1. a) Adaylar EUROSOLAR Türkiye’nin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili hükümleri kabul ettiklerini gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Bildirimini doldurup EUROSOLAR Türkiye Başkanlığı’na sunarlar.
 2. b) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin desteklemesi gerekir.
 3. c) Yönetim Kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde üyelikle ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
 4. d) Üyeliğe kabul edilenler giriş ödentisiyle yıllık ödentiyi öderler.

Üyelikten Ayrılma

Madde 8

Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurup varsa borçlarını da ödeyerek üyelikten ayrılabilirler.

Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz

Madde 9

Üyelikten çıkarılma nedenleri aşağıdaki gibidir;

 1. a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve tüzük hükümlerine uymamak, amacın gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştırmak
 2. b) Ödenti yükümlülüklerini yerini getirmemek

Yönetim Kurulu en az üç yönetim kurulu üyesiyle kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oy ve üye tam sayısının üçte ikisi çoğunlukla verir. Çıkarılma kararı üyeye yazılı olarak bildirilir.

Çıkarılan üye karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde itiraz edebilir.

Bölüm III

Yönetim Hükümleri

Genel Kurul

Madde 10

Kurum üyeleri ve bireysel üyelerden oluşan genel kurul üç yılda bir Nisan ayında toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve toplantı yeri ile gündemi en az 15 gün önceden üyelere Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı tarih, yer, saat belirtilir.

Genel Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl üye tam sayısından az olamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11

Dernek organlarının seçimi, Tüzüğün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onaylanması, taşınmaz mallar alınıp satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, EUROSOLAR Türkiye’nin çalışmalarına son verilerek kapatılmasına, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurulun görev ve yetkileridir.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma

Madde 12

Genel Kurul Kararları Genel Kurula katılanların en az yarıdan bir fazla çoğunluğuyla alınır. Yetkili kurulların seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Genel Kurulda her üye yalnızca kendi adına oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu

Madde 13

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Ancak Yönetim Kurulunda 2’den fazla kurumsal üye bulunamaz. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu en az üç üye ile başkan veya başkan yardımcısı hazır bulunarak toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır. Yedek üyeler de toplantılara katılır ancak oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üstü üste üç kez katılmayan Kuruldan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyeliklerinin ikiden çoğu boşalır ve yedeklerle tamamlanamazsa, mevcut Yönetim ve Denetim Kurulları kararı ile Genel Kurul toplantıya çağrılır. EUROSOLAR Türkiye’yi Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği üyeler temsil eder.

Yönetim Kurulu EUROSOLAR Türkiye adına yetkilidir. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, Genel Kurul kararlarını uygular, Çalışma Raporu ve Bütçe hazırlayarak Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu

Madde 14

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Ancak Denetim Kurulunda birden fazla kurumsal üye bulunamaz. Kendi içinden bir Başkan seçer, Başkanın çağrısı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya katılmayan üye Kuruldan çıkmış sayılır, yerine ilk yedek üye geçer.

Denetleme Kurulu, gelir ve giderler ile tutulması zorunlu defterleri en çok altı ay ara ile ve gerekli gördüğü durumlarda denetler ve denetleme raporunu Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

Madde 15

Yönetim ve Denetim Kurullarında birden fazla öğrenci statüsünde üye olamaz.

Bölüm IV

Mali Hükümler

EUROSOLAR Türkiye’nin Gelirleri

Madde 16

 1. a) Bireysel üyelerin yıllık ödentileri 120 ₺’dir. Aylık olarak da ödenebilir. Genel Kurul tarafından her mali yıl için ayrı ayrı belirlenir.
 2. b) Bireysel üyeliğe kabul edileceklerden alınacak giriş ödentisi 250 ₺’dir. Genel Kurul tarafından her mali yıl için ayrı ayrı belirlenir.
 3. c) Kurumsal üyelik için bireysel üyeliğe uygulanan ödentilerin 4 katı, öğretim üyelerine ½ katı, öğrencilere ise ¼ katı uygulanır.
 4. d) EUROSOLAR Türkiye’nin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
 5. e) Bağış ve Yardımlar

Giderler

Madde 17

Giderler EUROSOLAR Türkiye’nin amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz ya da fiş ile belgelenmelidir.

Çeşitli Hükümler

Derneğin kurucuları:
Ad Soyad
Doğum Yeri-Tarihi Meslek Uyruk Adres
M. Yalçın Algon Mardin/1953 Mühendis T.C. Papatyalı Sok.5A/15, Çiftehavuzlar,İstanbul
Eralp Özil Eskişehir/1947 Öğretim Üyesi T.C. Tütüncü Mehmet Efendi.Cad. Nilüfer Hn.Apt 9.1/5, Göztepe/İstanbul
Baha Kuban İstanbul/1958 Mühendis T.C. Dolaybağı-Serviliyol 1/3, A.Hisar-İstanbul
Tanay Sıdkı Uyar Çankırı/1953 Öğretim Üyesi T.C. Yeni Fikir Sok. Alemdar Apt. 11/13, Moda/İstanbul
Metin Çolak İstanbul/1942 Öğretim Üyesi T.C. Kazım Dirik Mah. 162 Sok. 14/5, Bornova, İzmir
Haluk Sayar İstanbul/1967 Mühendis T.C. Yaren Sok.Aydın Apt. 3B-D20Beşiktaş, İstanbul
Ahmet Tarık Uzunkaya İstanbul/1951 Mühendis T.C Dr.M.Tümerkan Sok. No.4/A2,Feneryolu, İstanbul