Hakkımızda

Organizasyon:

Kasım 2002’de resmen kurulan Eurosolar Türkiye’nin en üst organı Genel Kurul’dur. Bunun dışında 5 kişilik bir Yönetim Kurulu Derneğin yönetimini ve ilişkilerini yürütür. Yönetim Kurulu Başkan, 2.Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve Üye’den oluşur. Ayrıca bir Denetleme Kurulu bulunmaktadır. Eurosolar Türkiye, merkezi Bonn’da bulunan Eurosolar örgütünün Türkiye bölümüdür. Eurosolar’ın Türkiye’ye ek olarak Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Yugoslavya, Lüksemburg ve İspanya’da şubeleri bulunmaktadır.

Amaç ve Faaliyetler:

Eurosolar Türkiye, merkezi Almanya’da olan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde şubeleri olan EUROSOLAR’ın Türkiye branşı olarak EUROSOLAR’ın ilkelerine uygun ve Türkiye’nin özgün koşullarının gerektirdiği bir biçimde faaliyet gösterecektir.

Eurosolar Türkiye’nin resmi amacı “enerji gereksiniminin bugün hemen hemen tümünü sağlayan fosil kaynak esaslı yakıtlar (petrol, doğalgaz ve kömür) ve nükleer enerjiyi, yenilenebilir (rüzgar, güneş, biyokütle ve su) ve dolayısıyla çevre dostu ve temiz enerji kaynakları ile ikame etmek “ olarak tüzüğünde yer almaktadır.

Eurosolar Türkiye, Anadolu’nun, çağlar boyu, üzerinde barındırdığı bütün uygarlıklar için her türlü doğal kaynağı ve zenginliği cömertçe sunmuş bir su ve güneş ülkesi olarak bugün de çevreyi kirletmeyen, doğal ve kültürel değerleri yok etmeyen doğrudan ya da dolaylı güneş enerjilerine dayalı bir güneş uygarlığını yaratabilecek tüm olanaklara sahip olduğunu düşünmektedir.

Bu iddialı hedef gözönünde bulundurularak, Eurosolar Türkiye;

• Çevre kirliliğinin ve iklim değişikliğinin temel nedeni olduğu artık tartışılmayan ayrıca tükenmesi yakın ve kaçınılmaz olan, toplumsal maliyetleri de bugüne kadar gözardı edilen petrol, kömür ve doğal gaza dayalı enerji politikalarının yeniden ele alınması ve gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi uzun erimli, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini de içeren bütüncül bir enerji politikasının geliştirilmesi,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının, kalkınma-kentleşme politikalarının ve kentsel planlama süreçlerinin temel hareket noktalarından biri olarak ele alınması, güneş, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlanma ve enerji tasarrufu bilincinin toplumsal eğitim süreçlerinde kentleşme ve yapı üretimi ile ilgili mesleki eğitim süreçlerinde, yer almasının sağlanması,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının, temiz çevre, temiz enerji, sağlıklı ortam, daha az hastane gideri gibi yararlarının yanında, yeni iş imkanları yarattığını, büyüyen enerji ihtiyacına katkı sağlayacağını, bağımlılık ve ithal zorunluluğunu giderdiğini, istenen her yerde üretilebildiği gibi, dağıtım ve iletim masrafları olmadığının dikkate alınması,

• Özellikle güneş enerjisinden yararlanma ve güneşten elektrik üretimi teknolojilerinin ve piyasalarının geliştirilmesi için, kamunun öncülük etmesi ve destekleme politikaları geliştirmesi, bu doğrultuda, merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının, bilim ve teknoloji kuruluşları, üretici firmalar, meslek örgütleri ve kooperatifler ile işbirliği yapmaları, bu çalışmalarda küresel ve bilimsel gerçeklerin ışığında, multi disiplinerliğin ve multi sektörlüğün gereklerine ve risk yönetimi ilkelerine uyulması,

• Yenilenebilir enerji kaynakları kamusal politikasının geliştirilmesi için, varolan hukuksal altyapıya, eksikliklerinin tamamlanarak işlerlik kazandırılması yolunda faaliyet gösterecektir.